Yttrande över ändringar av föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

I remissen ingår förslag till ändringar i Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål med mera. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. De föreslagna ändringarna avser bestämmelser i UFS 2020:1 och i synnerhet bilaga A till dessa föreskrifter, samt den tillhörande tekniska dokumentationen. Det anges att det i Bilaga A räknas upp vilka uppgifter som... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-andringar-av-foreskrift-ufs-20201-om-insamling-av-uppgifter-for-statistikandamal/

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål

I remissen ingår förslag till ändring i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål. Det nu aktuella förslaget anges innebära att en del av rapporteringsformatet inkorporeras i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter och därmed blir juridiskt bindande. Vidare föreslås ändringar av myndighetens Specifikation för interoperabilitet avseende meddelanderapportering som utgör ett stöd vid tillämpningen av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UFS 2020:1) om insamling... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-insamling-av-uppgifter-for-statistikandamal/

Förslag till ändring av föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål

Rubricerade ärende, ert diarienummer UHM-2020-0102-66, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till Upphandlingsmyndighetens föreskrift om insamling av uppgifter för statistikändamål

Rubricerade ärende, ert diarienummer UHM-2020-0102, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter