Förslag till ändring av Jordbruksverkets bevarande- och amatörsortföreskrifter (SJVFS 2010:79)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.