Förslag till ändring av Jordbruksverkets köksväxtutsädesföreskrift (SJVFS 1994:24)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.