Förslag till ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2014:1)

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit mycket begränsat i förhållande till gällande EU-direktiv. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.