Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (i det följande förkortat MSB) är behörig myndighet för transport av farligt gods på land, vilket innebär att myndigheten ska verka för att förebygga samt minimera effekterna av olyckor och tillbud i samband med transport av farligt gods. I det ligger bland annat ett bemyndigande att utfärda föreskrifter. Detta gäller såväl transport på väg och... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskaps-forslag-till-foreskrifter-om-transport-av-farligt-gods-pa-vag-och-i-terrang-adr-s-och-transport-av-farligt-gods-pa-jarnvag-rid-s-2/

Yttrande över förslag till föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Förslaget avser nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor samtidigt som följande föreskrifter upphör att gälla: –          Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5, –          Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4, –          Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt järnväg (RID-S 2021)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter