Förslag till föreskrifter om nationellt tillståndsregister för explosiva varor

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över MSB:s förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att samtliga delaspekter uppfyller kvalitetskraven. Förslagsställaren anger bakgrunden till bedömningen att kostnadspåverkan blir mycket begränsad, även om denna redovisning, enligt Regelrådets uppfattning, med fördel hade kunnat vara mer systematisk. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är tydlig och utförlig. Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244)... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-msbs-forslag-till-nya-foreskrifter-om-anmalan-och-identifiering-av-leverantorer-av-samhallsviktiga-tjanster/

Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

Sammantagen bedömning Regelrådet anser att förslagets bakgrund och syfte tydligt framgår av remissen. Även redovisningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd anses vara godtagbar. Regelrådet bedömer dock redovisningen av alternativa lösningar som bristfällig eftersom förslagsställaren inte beskriver hur de resonerat kring alternativa lösningar till den avgränsning som föreslås. Vidare bedömer Regelrådet delaspekten om förslagets överensstämmelse med EU-rätten... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskaps-forslag-till-foreskrifter-om-anmalan-av-utlandska-direktinvesteringar-i-vissa-samhallsviktiga-verksamheter/

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Regelrådet yttrade sig våren 2022 och bedömde då att konsekvensutredningen inte uppfyllde 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (RR 2021–360).  Om det aktuella förslaget att ta bort skrivningen 5 kap. 1 §. har Regelrådet inga synpunkter.

Alla nyheter