Yttrande över förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Regelrådet yttrade sig våren 2022 och bedömde då att konsekvensutredningen inte uppfyllde 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (RR 2021–360).  Om det aktuella förslaget att ta bort skrivningen 5 kap. 1 §. har Regelrådet inga synpunkter.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor

Förslaget avser ändringar i föreskrifterna i MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor och reglerar all hantering av explosiva varor med såväl tekniska som administrativa krav. Många tillstånds- och tillsynsmyndigheter tillämpar reglerna, de behöver därför vara konkreta i syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning. Det finns behov av att förtydliga vissa av reglerna. Därför innehåller regelförslaget ett antal förtydligande regler.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-msbfs-20191-om-hantering-av-explosiva-varor/

Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (i det följande förkortat MSB) är behörig myndighet för transport av farligt gods på land, vilket innebär att myndigheten ska verka för att förebygga samt minimera effekterna av olyckor och tillbud i samband med transport av farligt gods. I det ligger bland annat ett bemyndigande att utfärda föreskrifter. Detta gäller såväl transport på väg och... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskaps-forslag-till-foreskrifter-om-transport-av-farligt-gods-pa-vag-och-i-terrang-adr-s-och-transport-av-farligt-gods-pa-jarnvag-rid-s-2/

Yttrande över förslag till föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Förslaget avser nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor samtidigt som följande föreskrifter upphör att gälla: –          Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5, –          Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4, –          Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Alla nyheter