Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter Rubricerade ärende, diarienummer 37-11536/11 har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.