Förslag till ändring av statens jordbruksverks rutiner vid handläggning och kontroll av ärenden

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.