Förslag till ändring av Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:26) om måttenheter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/152, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

måttenheter