Yttrande över förslag till föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska anmälas eller utses

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska anmälas eller utses samt upphävande av föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (STAFS 2002:5), föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ samt föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-organ-som-utfor-bedomning-av-overensstammelse-och-som-ska-anmalas-eller-utses/

Förslag till föreskrifter om värmekostnadsfördelare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om kylenergimätare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el och mätare för aktiv elenergi

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el och föreskrifter om mätare för aktiv elenergi som ersätter nu gällande föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi och föreskrifter (STAFS 2016:4) om mätare för aktiv elenergi. Förslaget avseende STAFS... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-matsystem-for-matning-av-overford-el-och-matare-for-aktiv-elenergi/

Alla nyheter