Förslag till föreskrifter om värmekostnadsfördelare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om kylenergimätare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el och mätare för aktiv elenergi

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el och föreskrifter om mätare för aktiv elenergi som ersätter nu gällande föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi och föreskrifter (STAFS 2016:4) om mätare för aktiv elenergi.

Förslaget avseende STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9 omfattar bland annat följande ändringar:

 • Det tillämpningsområde som gällt för STAFS 2009:9 utvidgas genom att gränsen på 63 A tas bort. Till följd av detta införs nya provpunkter för elmätare kategori 1 och det största tillåtna felet skärps för elmätare kategori 1 över 63 A som godkänts mot de föreskrifter som genomför mätinstrumentdirektivet. En ytterligare konsekvens är att största tillåtna fel i tabell 2 i bilagan till STAFS 2009:9 ska avse även elmätare kategori 1 över 63 A som inte godkänts mot föreskrifterna som genomför mätinstrumentdirektivet.
 • Det införs en beslutsregel vid kontroll relaterad till mätosäkerhet för samtliga kategorier av mätsystem.
 • Kravet på att en sammanställning av kontrollrapporter vid statistisk kontroll ska bevaras tas bort.
 • Ett krav på spårbarhet införs för den utvärdering som ska göras av elmätare (kategori 3-5) och mättransformatorer (kategori 2-5).
 • Bestämmelsen om normala driftförhållanden för mätsystemkategori 2–5 ändras så att den ytterligare förtydligar hur de normala driftförhållandena ska bestämmas.
 • Ett kontrollorgan, som är ackrediterat av ett annat ackrediteringsorgan än Swedac och som avser att utföra kontroller, ska informera Swedac bland annat om detta.
 • Flera ytterligare ändringar föreslås för att skapa enhetlighet i regleringen, bland annat vad gäller täckningssannolikhet och förhållandet mellan mätosäkerhetens storlek och största tillåtna fel.
 • STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9 slås ihop till en ny grundförfattning med en annan struktur och annan rubriksättning än nuvarande reglering.
 • Flera bestämmelser har justerats språkligt eller förtydligats utan att det innebär några ändringar i sak.

Förslaget avseende STAFS 2016:4 omfattar bland annat följande ändringar:

 • Tillämpningsområdet ändras på så sätt att gränsen på 63 A tas bort och de tvingande kraven blir i stället tillämpliga för alla elmätare i kategori 1 och 2.
 • Kraven i fråga om temperaturgränser ändras på så sätt att de endast omfattar öppna placeringar och för övriga placeringar ska elmätaren klara de temperaturförhållanden i vilka den avses användas.
 • De krav på elmätare och ibruktagande av elmätare som har koppling till lagen (2014:267) om energimätning i byggnader, ändras till att även avse lokaler.
 • En ny grundförfattning införs med en annan struktur än nuvarande reglering.
 • Flera ändringar görs i fråga om disposition och språk.

Yttrande över förslag till föreskrifter om vatten- och värmemätare

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om vattenmätare och värmeenergimätare som ersätter nu gällande föreskrifter (STAFS 2016:2) om vattenmätare och (STAFS 2016:5) om värmeenergimätare.

Förslagen avseende STAFS 2016:2 om vattenmätare innebär följande –

 • Bestämmelsen om tillämpningsområde ändras så att det tydligt framgår att föreskrifterna inte innebär att det alltid finns krav på märkning av vattenmätare som är avsedda för mätning i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier.
 • Definitionen för bostadslägenhet tas bort.
 • Det kollektiv som omfattas av de särskilda krav som gäller vid ibruktagande av vattenmätare för användning för vissa särskilt angivna ändamål utvidgas något för att uppnå det krav på korrekt mätning som följer av ändringsdirektivet.
 • Bestämmelser som avser ibruktagande av vattenmätare, för användning på ett tillämpningsområde där det inte ställs några särskilda krav på vilken slags mätare som får användas, tas bort.

Förslaget avseende STAFS 2016:5 om värmeenergimätare innebär följande –

 • Bestämmelsen om tillämpningsområde ändras så att det tydligt framgår att föreskrifterna inte innebär att det alltid finns krav på märkning av värmeenergimätare som är avsedda för mätning i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier.
 • Tillämpningsområdet för föreskrifterna utvidgas i förhållande till vad som gäller idag till att omfatta värmeenergimätare som ska användas i andra leveranspunkter än sådana som avser bostäder, lokaler för kommersiellt ändamål samt lätt industri.
 • Definitionen för bostadslägenhet tas bort.
 • Det kollektiv som omfattas av de särskilda krav som gäller vid ibruktagande av värmeenergimätare för användning för vissa särskilt angivna ändamål utvidgas från att omfatta endast leverans till fastigheter med hushållsförbrukning till att gälla alla slutkunder och slutanvändare. Undantag från krav på ibruktagande av s.k.MID-godkända mätare föreslås för värmeenergimätare som ska användas i en leveranspunkt för andra slutkunder än sådana som avser bostäder, lokaler för kommersiellt ändamål samt lätt industri. Mätare för dessa användningsområden måste dock bland annat vara spårbart utvärderade vad gäller största tillåtna relativa fel med tillhörande mätosäkerhet. Värmeenergimätare som tas i bruk för mätning för andra ändamål än leverans till bostäder när det finns en skyldighet att mäta enligt fjärrvärmelagen (2008:263), ska vara minst av noggrannhetsklass 2.
 • Bestämmelser som avser ibruktagande av värmeenergimätare, för användning på ett tillämpningsområde där det inte ställs några särskilda krav på vilken slags mätare som får användas, tas bort.

Yttrande över förslag till föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning

Remissen avser förslag till ändringar av bestämmelser i föreskrifter (STAFS 2006:19) om installation och besiktning av taxameterutrustning. Ändringarna införs i nya föreskrifter varvid STAFS 2006:19 upphävs.

En särskild paragraf med definitioner införs för att bland annat klargöra gränsen för då taxametern eller tillsatsanordningen förändras så mycket att de anses utgöra nya produkter samt förtydliga tekniska termer vars betydelse inte är känd för alla som tar del av föreskrifterna.

Flera ändringar innebär att det preciseras vilka krav som gäller i fråga om besiktning, plombering och kontrollrapport vid demontering av taxameterutrustning.

Besiktningens omfattning tydliggörs på så sätt att den till en del ska avse endast granskning av märkning och dokumentation. Det föreslås även att besiktningen utvidgas till att avse sådan granskning vid samtliga installationer.

Några ändringar innebär att plombering inte behöver göras i samma utsträckning som framgår av de nu gällande föreskrifterna. Förutsättningarna utökas för plombering när det gäller fastsättning i fordonet av enhet/enheter med ackumuleringsregistren och bestämmelsen förtydligas. Några bestämmelser om plombering tas bort, bland annat eftersom de inte fyller någon särskild funktion för besiktningsorganens del. Vissa bestämmelser om plombering ändras i syfte att de ska vara teknikneutrala och några anpassas så att de bland annat i fråga om identifikation ska omfatta även annan mekanisk plombering än sådan som utförs med plomberingsverktyg. Viss detaljreglering om utseendet på plomberingsmärket upphävs.

Det införs ett krav på årligt intervall för kontrollen av att mätsträckan, den utrustning som används för att bestämma registrering av använd tid samt den utrustning som används för att bestämma vägtal uppfyller kraven vad avser mätnoggrannhet. Den bestämmelse som handlar om att besiktningsorganet ska ha tillgång till information om och utbildning för tekniska förändringar av taxameterutrustning, utvidgas till att även omfatta felfunktioner hos utrustningen.

Arkiveringstiden för kontrollrapporterna förkortas från tio år till sju år från utgången av det kalenderår när besiktningen genomfördes för att bättre stämma överens med den tid som gäller för bevarande av räkenskapsinformation.

Det förtydligas genom en ny bestämmelse att ett besiktningsorgan ska ackrediteras som kontrollorgan av en närmare angiven typ (A, B eller C), vilken utgör en beteckning för den nivå av oberoende som ska gälla för besiktningsorganets verksamhet.

En av ändringarna föreslås för att uppnå enhetlighet i förhållande till andra föreskrifter och upplysningar i två av bestämmelserna tas bort då de inte bedöms fylla någon särskild funktion.

Yttrande över förslag till föreskrifter om tillsats-anordningar till taxametrar respektive om taxametrar samt upphävande av STAFS 2012:5 och STAFS 2016:8

Förslaget avser nya grundföreskrifter som innebär ändringar av bestämmelser om tillsatsordningar[1] till taxametrar respektive om taxametrar. Nuvarande bestämmelser på området regleras i STAFS 2012:5 om tillsatsordningar till taxametrar respektive STAFS 2016:8 om taxametrar. Med förslaget upphävs de nuvarande föreskrifterna.

Ändringar i huvudsak som avser nuvarande STAFS 2012:5:

I syfte att underlätta Skatteverkets kontroll föreslås att löpnumret för de kvitton/följesedlar som framställs för delbetalningar under ett köruppdrag ska vara samma som och åtföljas av ordningsnumret på delbetalningen. I samma syfte föreslås ett tydliggörande av att betalnings-sätt ska anges i kvittot, följesedeln och körpassrapporten.

Tillsatsanordningen behöver inte vara konstruerad så att den även skriver ut ett kvitto eller en följesedel i pappersform för det fall den har en funktion för att framställa handlingarna elektroniskt, utöver funktionen för framställning i pappersform. Under förutsättning att det är tillåtet för en taxiförare att erbjuda kvittot/följesedeln endast i elektronisk form underlättas taxi-förarens hantering av handlingarna.

Uppgifter i handlingar som tillsatsanordningen ska kunna framställa ändras eller kompletteras så att de motsvarar de uppgifter som i praktiken är aktuella för användaren att ange. Vissa krav på uppgifter i handlingar tas bort då det inte bedöms finnas något behov av dem.

Förslaget innebär också att föreskrifterna förtydligas i vissa avseenden. Det föreslås exempelvis att det genomgående kommer till uttryck att tillsatsanordningen ska genomgå bedömning av överensstämmelse inte endast genom typkontroll, utan även genom bedömning av tillverkarens ledningssystem för serietillverkningen av tillsatsanordningen (vilket idag framgår direkt av 3 §, 6 § samt 7 § (STAFS 2012:5). Ett förtydligande föreslås vidare gällande en tillverkares ansökan till certifieringsorganet så att den ska innehålla dokumentation av ledningssystemet och en beskrivning av tillverkarens egenkontroll. Vidare förtydligas att tillsatsanordningen ska kunna överföra uppgifter digitalt och trådlöst till en redovisningscentral (vilket idag indirekt framgår av punkt 14 i bilagan till STAFS 2012:5).

I övrigt samlas de krav som gäller för tillverkaren under en rubrik.

Ändringar som avser nuvarande STAFS 2016:8:

Definitionen för tillsatsanordning ändras så att den på ett bättre sätt motsvarar funktions-kraven för tillsatsanordningar. Det föreslås att tillsatsanordning i stället definieras som ”en anordning som kopplas till en taxameters gränssnitt för framställning av handlingar som helt eller delvis kan utgöra verifikationer vid bokföring eller handlingar som innehåller andra registrerade uppgifter från taxametern”.

Tre bestämmelser som utgörs av upplysningar om andra bestämmelser upphävs eftersom de inte fyller någon särskild funktion.

I övrigt föreslås vissa förtydliganden samt ändringar som avser språk och struktur.

[1] En tillsatsanordning utgör en del av den taxameterutrustning som används i taxifordon. (Swedac).

 

Yttrande över förslag till föreskrifter (STAFS 2020:1) om ackreditering samt föreskrifter om upphävande av elva verksamhetsspecifika författningar

Förslaget innebär att elva[1] verksamhetsspecifika författningar och den nu gällande författningen med föreskrifter om ackreditering (STAFS 2015:8) upphävs och ersätts av en ny författning med föreskrifter, som samlar samtliga krav på ackrediterade organ oavsett verksamhetsområde (STAFS 2020:1). Utöver att bestämmelser från de verksamhetsspecifika författningarna omarbetas och ersätts med nya bestämmelser i den nya författningen innebär förslaget även att ett fåtal nya krav införs. Dessa innefattar i huvudsak krav i samband med ansökan av ackreditering och efter att ackreditering beviljats, krav på att en kontrollordning ska vara lämplig för ackreditering, krav vid användandet av ackrediteringssymbolen och hänvisning till ackreditering och IAF:s CERTSEARCH-märke[2].

[1] Swedacs särskilda föreskrifter (STAFS 2003:12) för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning, föreskrifter och allmänna råd (2007:10) om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem, föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier, föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning, föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial, föreskrifter (STAFS 2012:6) om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:5) om ackreditering av organ som certifierar produkter, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar personer.
[2] IAF, den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar certifieringsorgan. Syftet med användandet av CERTSEARCH-märket är att göra det lättare för allmänheten att kontrollera ett certifikats äkthet.

Förslag till ändring av Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:26) om måttenheter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/152, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring av Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/2363, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem med flera

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/1935, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till förordning (EG) nr 765/2008 samt kravdokument från International Accreditation Forum och European Cooperation for Accreditation. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls förslag på ändring i föreskrifter (STAFS 2015:8) om ackreditering

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/1936, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till förordning (EG) nr 765/2008 och ny utgåva av ISO/IEC 17011. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Swedacs förslag till ändringar i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om automatiska vågar och icke-automatiska vågar

Remissen innehåller förslag på ändrade bestämmelser i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:7) om automatiska vågar och i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:12) om icke-automatiska vågar.

När det gäller vägning av containrar med icke-automatiska vågar föreslås ett förtydligande av kravet att vägningen ska ske med ”kalibrerad och certifierad utrustning” och motsvarande krav föreslås införas för automatiska vågar. Gällande vägning av fiskeprodukter förslås att det uttryckligen ska anges vilka krav som gäller för vägning. Avseende vägning av färdigförpackade varor med automatiska vågar föreslås att en våg ska uppfylla kraven även när den används för att tillverka förpackningar utan förutbestämt värde. Beträffande vägning vid direktförsäljning till allmänheten föreslås att automatiska vågar ska omfattas av samma krav som icke-automatiska vågar. Förslaget specificerar också uttryckligen när godkända vågar ska användas samt ändrar definitionerna av icke-automatiska och automatiska vågar så att de blir mer enhetliga.

Inget förslag till tidpunkt för ikraftträdande anges för de föreslagna bestämmelserna avseende vägning vid direktförsäljning till allmänheten. Övriga föreslagna bestämmelserna föreslås träda ikraft under 2018.

Swedacs förslag om upphävande av föreskrifter av (STAFS 2000:10) för certifierings- och kontrollorgan (besiktningsorgan) för verksamhet enligt 18 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Swedacs förslag till regler om flexibel ackreditering, ändrade regler om hänvisning till ackreditering samt införande av regler om informationsskyldighet vid återkallad ackreditering

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Swedacs förslag till föreskrifter om kontrollstämpling av ädelmetallarbeten

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/2646, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

Förslaget följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt direkt av förordning (EG) nr 765/2008 och en harmoniserad standard som på begäran av kommissionen har antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med artikel 6 i direktivet 98/34/EG (numer ersatt av direktivet (EU) 2015/1535), som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Remissen innehåller förslag till Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:X) om färdigförpackade varor. Föreskrifterna föreslås gälla för färdigförpackningar som innehåller varor som är avsedda att säljas i konstanta lika nominella mängder som är lika med de värden som förpackaren har förutbestämt, är uttryckta i vikt eller volymenheter och innehåller en viss angiven mängd. Bestämmelserna berör både färdigförpackningar som är e-märkta (förpackaren eller importören garanterar att färdigförpackningen uppfyller kraven i föreskrifterna) och färdigförpackningar som inte är e-märkta. Förslaget innebär att de förpackare eller importörer som använder statistisk stickprovskontroll för att säkerställa mängden hos färdigförpackningarna får tillämpa negativa avvikelser. För förpackare som använder sig av e-märkta färdigförpackningar så måste ett övervakat system för statistisk stickprovskontroll tillämpas. Systemet ska vara bedömt och verifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan och ska förutom den initiala granskningen genomgå årliga kontroller för att säkerställa att systemet för stickprovskontroll även fortsättningsvis säkerställer mängden hos färdigförpackningarna. Avseende icke e-märkta färdigförpackningar måste förpackaren tillämpa ett dokumenterat system för stickprovskontroll, vilket skiljer sig från gällande föreskrifter. För förpackare eller importörer av varor som mäter innehållet hos varje individuell förpackning måste det faktiska innehållet överensstämma med den nominella mängden och några negativa avvikelser är inte tillåtet.

Yttrande över ändringar i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter om mätare, mått, vågar, m.m.

I de remitterade förslagen föreslås det föreskrifter om vattenmätare, gasmätare och volymomvandlare, elmätare samt värmemätare (föreskrifter om mätare), föreskrifter om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten (föreskrifter om mätsystem), föreskrifter om automatiska vågar, föreskrifter om taxametrar, föreskrifter om längdmått, volymmått för utskänkning och dimensionsmätinstrument (föreskrifter om mått), föreskrifter om avgasmätare samt föreskrifter om icke-automatiska vågar.

 

De ovan angivna föreskrifterna reglerar områden som redan tidigare varit reglerade i svensk rätt. Anledningen till den nu föreslagna omregleringen av är att de EU-direktiv som legat till grund för den svenska lagstiftningen nu har ersatts av det omarbetade mätinstrumentdirektivet samt, vad gäller föreskrifterna om automatiska vågar, det omarbetade NAWI-direktivet . Detta direktiv står i överensstämmelse med den nya lagstiftningsramen som fastlades i förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll och beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter . I enlighet med den nya lagstiftningsramen så anges olika ekonomiska aktörers skyldigheter att tillse att en produkt uppfyller vissa tekniska specifikationer. De tekniska kraven i sig ändras inte, men ansvaret för att tillse att olika krav är uppfyllda fördelas på de ekonomiska aktörerna tillverkare, importörer och distributörer. I de föreslagna reglerna anges det t.ex. vem som ska upprätta en EU-försäkring och anbringa CE-märkning och hur nästa ekonomiska aktör sedan ska kontrollera att detta gjorts på rätt sätt. Det införs vidare krav på att vissa ekonomiska aktörer ska ta emot klagomål från konsumenter och tillse att deras rättigheter efterlevs samt att de ekonomiska aktörerna ska upprätta och arkivera historik över produkterna så att man kan se vilka andra ekonomiska aktörer som arbetat med dem, samt arkivera denna information.

 

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2015/2788, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem och (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/1593, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget följer såvitt kan beömas i allt väsentligt direkt av en EU-förordning. Då EU-förordningar inte omfattas av Regelrådets granskning avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.

 

Alla nyheter