Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter om mätare för aktiv elenergi och mätsystem för mätning av överförd el

Sammantagen bedömning Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit alla delaspekter på ett godtagbart sätt. Regelrådet förstår av förslaget att det bidrar till att mätningen av producerad el på ett mer rättvisande sätt kan uppskattas i förhållande till ursprungsgarantierna. För de flesta företag uppstår marginella ökade kostnader för kontroller, men i övrigt ingen kostnad för utrustning. För andra företag uppstår... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-foreskrifter-om-matare-for-aktiv-elenergi-och-matsystem-for-matning-av-overford-el/

Förslag till föreskrifter om längdmått och volymmått för utskänkning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om avgasmätare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om dimensionsmätinstrument

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter