Nytt förslag till föreskrifter om kylenergimätare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter om automatiska vågar

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska anmälas eller utses

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska anmälas eller utses samt upphävande av föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (STAFS 2002:5), föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ samt föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-organ-som-utfor-bedomning-av-overensstammelse-och-som-ska-anmalas-eller-utses/

Alla nyheter