Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådet hänvisar i stället till synpunkter i yttranden över de separata konsekvensutredningarna som tagits fram för var och en av de nya grundförfattningarna vilka ska ersätta de föreskrifter som föreslås upphävas genom rubricerad remiss.

Det bakomliggande förslaget

Förslag