Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.