Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fisket i Sötvattensområdena

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.