Förslag till ändring i föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5084/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.