Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder

Rubricerade ärende, ert diarienummer 17-21914, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.