Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()