Förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.