Förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H21-02922, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.