Förslag till ändring i föreskrifter om pensionsstiftelser och ändring i försäkringsrörelseföreskrifterna

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-26092, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)