Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.11.16-04269/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

jordfonden