Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag