Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. om utsädespotatis

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.6.16-04885/2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

utsädespotatis