Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.3.16-00181/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.