Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för offentliga kontroller

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-10135/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Av remissen framgår att förslaget omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredningen vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.