Förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2021:584, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.