Förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2012:102) om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2-2020:1285, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.