Förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Rubricerade ärende, ert diarienummer 01830/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.