Förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag