Förslag till ändring i föreskrifterna (BFS 2007:8) om investeringsstöd till äldrebostäder

Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.