Förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2010/468, inkom till Regelrådet den 25 januari 2010 med önskat svar den 8 februari 2010. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför ifrån att yttra sig.