Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion av organiska högvolymkemikalier (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2018/01120/R, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302, EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442) och EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2117. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.