Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (1995:94) om saluföring m.m. av utsäde av Fragaria (smultronsläktet)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 22-2137/10, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.