Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:47) om märkning av vissa livsmedel

Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.