Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:48) om vinframställning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.