Förslag till ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1982:14) om provning, inspektion, godkännande, kontroll och egenkontroll av container

Förslag till ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1982:14) om provning, inspektion, godkännande, kontroll och egenkontroll av container Rubricerade ärende, diarienummer TSS 2011-1850 har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.