Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringsföreskrift gällande tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Sammantagen bedömning Regelrådet gör följande bedömning. Regelrådet har yttrat sig över ärende RR-2023-203 vid sammanträdet den 27 september 2023 och då bedömt konsekvensutredningen sammantaget uppfylla kraven. Sjöfartsverket anger i sin konsekvensutredning att ändringsföreskrifterna inte påverkar konkurrensförhållanden, administrativa, praktiska eller andra åtgärder för samtliga fartygsagenter, redare eller fartyg. Förslagsställaren bedömer heller inte att tidigareläggandet av kravet kräver någon ytterligare tid för... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-sjofartsverkets-forslag-till-andringsforeskrift-gallande-tillhandahallande-av-lots-lotsbestallning-tilldelning-av-lots-och-lotsavgifter/

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter (SJÖFS 2023-2) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Sammantagen bedömning Sammantaget finner Regelrådet att beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena borde ha varit utförligare och tydligare, samt omfattat en analys av företagens inbördes unika förutsättningar och om särskilda hänsyn skulle kunna ha tas till små företag vid reglernas utformning. Övergripande har förslagsställaren beskrivit förslaget och dess införande på ett tydligt sätt och de brister som Regelrådet har noterat påverkar... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-sjofartsverkets-forslag-till-foreskrifter-sjofs-2023-2-om-tillhandahallande-av-lots-lotsbestallning-tilldelning-av-lots-och-lotsavgifter/

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter (SJÖFS 2023-1) om farledsavgift

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att konsekvensutredningen i flertalet avseenden håller tillräcklig kvalitet. Särskilt värdefullt är att det har gjorts exempelberäkningar för att så tydligt som möjligt visa effekter av avgiftshöjningarna under vissa förutsättningar. Beskrivningen av berörda företag kan också anses tillräcklig givet förutsättningarna. Beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag brister i tydlighet. Även beskrivningen av om särskilda hänsyn... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-sjofartsverkets-forslag-till-nya-foreskrifter-sjofs-2023-1-om-farledsavgift/

Yttrande över förslag till föreskrifter om tillfällig klimatkompensation för sjöfarten år 2024

Sammantagen bedömning Redovisningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten och behov av speciella informationsinsatser hade med fördel kunnat vara tydligare med det hindrar inte att den befintliga redovisningen i alla delar är tillräckligt väl beskrivna. Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Alla nyheter