Förslag till föreskrifter om tillfällig klimatkompensation för sjöfarten år 2023

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 8 december 2022 med angiven svarstid den 15 december 2022 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till föreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter samt taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal

Förslaget avser Sjöfartsverkets årliga föreskrifts- och avgiftsrevidering gällande farleds-avgifter, lotsavgifter och taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal. Farledsavgifterna höjs, enligt förslaget, generellt i enlighet med den ram som tillåts i Sjöfarts-verkets regleringsbrev. Höjningen uppgår till 4,5 procent. Avgiftsreduktionen för fjärrzonstrafiken sänks, enligt förslaget, från 50 procent till 25 procent enligt vad som tidigare beslutats av Sjöfartsverket om en... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-avseende-sjofartsverkets-farleds-och-lotsavgifter-samt-taxa-for-fartyg-pa-trollhatte-och-sodertalje-kanal/

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende farleds- och lotsavgifter, isbrytning m.m.

I remissen ingår förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (SJÖFS 2019:3), om lotsavgifter (SJÖFS 2019:4), om taxa för isbrytning på beställning (SJÖFS 2014:6), om statens isbrytningsverksamhet (SJÖFS 2011:1) samt i föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal (SJÖFS 2019:6). I sak anges förslaget innebära bland annat följande. För Farledsavgifterna föreslås en generell höjning i enlighet... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-sjofartsverkets-forslag-till-nya-avgiftsforeskrifter-avseende-farleds-och-lotsavgifter-isbrytning-m-m/

Yttrande över förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter (SJÖFS 2019:3 och SJÖFS 2019:4)

Förslaget avser dels nya föreskrifter om farledsavgift som ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2019:3) om farledsavgift, dels nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter som ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2019:4) med samma namn.   Förslaget innehåller följande: 1) Inflationsjustering av farledsavgift med 0,3 procent (baserat på Konsumentprisindex Konstant skatt, KPI-KS) från och med den 1 maj... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-avgiftsforeskrifter-avseende-sjofartsverkets-farleds-och-lotsavgifter-sjofs-20193-och-sjofs-20194-2/

Alla nyheter