Yttrande över förslag till föreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter samt taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal

Förslaget avser Sjöfartsverkets årliga föreskrifts- och avgiftsrevidering gällande farleds-avgifter, lotsavgifter och taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal.

Farledsavgifterna höjs, enligt förslaget, generellt i enlighet med den ram som tillåts i Sjöfarts-verkets regleringsbrev. Höjningen uppgår till 4,5 procent.

Avgiftsreduktionen för fjärrzonstrafiken sänks, enligt förslaget, från 50 procent till 25 procent enligt vad som tidigare beslutats av Sjöfartsverket om en gradvis utfasning av reduktionen.

Lotsavgifterna höjs, enligt förslaget, generellt med tio procent, vilket uppges ge en kostnads-täckning på hundra procent.

Trossföringsavgiften höjs med hundra kronor per sluss, från 700 kronor till 800 kronor.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende farleds- och lotsavgifter, isbrytning m.m.

I remissen ingår förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (SJÖFS 2019:3), om lotsavgifter (SJÖFS 2019:4), om taxa för isbrytning på beställning (SJÖFS 2014:6), om statens isbrytningsverksamhet (SJÖFS 2011:1) samt i föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal (SJÖFS 2019:6).

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. För Farledsavgifterna föreslås en generell höjning i enlighet med den ram som tillåts enligt Sjöfartsverkets regleringsbrev, dvs. motsvarande höjning av konsumentprisindex minus konstant skatt (KPI – KS) under samma period. Denna höjning uppgår till 1,1 procent. Rörande miljöincitamentet uppgår höjningen till åtta procent. Utöver avgiftsförändringarna sker en ändring av vissa undantag för gods (tomcontainrar och transport av förnödenheter), en utökning av möjligheten att lämna periodvisa deklarationer i vissa fall, en sänkt avgiftsreduktion för fjärrzonstrafik från 75 till 50 procent samt sista delen i utfasningen av avgiften för turn-aroundanlöp. För lotsavgifterna föreslås en generell höjning med 10 procent. Vidare sker en uppdatering av aktuella lotsområden och lotsleder i föreskriftens bilaga. Utöver detta sker endast mindre redaktionella korrigeringar samt borttagande av inaktuell information. För isbrytning föreslås en uppräkning av avgiftsnivåerna med motsvarande förändring i KPI-KS sedan 2014, vilket motsvarar en ökning med åtta procent. I föreskriften om statens isbrytningsverksamhet förtydligas villkoren avseende isbrytning på Göta älv, Trollhätte kanal, Mälaren samt Ångermanälven. Utöver detta sker en revidering av bilagan kring vilka gränser som gäller för statlig isbrytarassistans. I föreskriften om taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal föreslås trossföringsavgiften höjas med 100 kronor per sluss, från 600 kr till 700 kr.

Yttrande över förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter (SJÖFS 2019:3 och SJÖFS 2019:4)

Förslaget avser dels nya föreskrifter om farledsavgift som ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter
(SJÖFS 2019:3) om farledsavgift, dels nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter som ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2019:4) med samma namn.

 

Förslaget innehåller följande:

1) Inflationsjustering av farledsavgift med 0,3 procent (baserat på Konsumentprisindex Konstant skatt, KPI-KS) från och med den 1 maj 2021.

2) Engångshöjning av farledsavgifterna med fyra procent för att från och med år 2021 fullt ut införa bonus-malus för miljörabatten.

3) Slopad rabatt för kryssningsfartygens turn around-anlöp.

4) Slopad fjärrzonsrabatt för fartyg i linjetrafik.

5) Ökning av lotsavgiften med 10 procent.

6) Mindre språkliga och redaktionella justeringar.

 

Utöver detta uppges att ett förtydligande införs i nuvarande 8 § (SJÖFS 2019:3) där en uppdelning i definition görs av kryssning respektive kryssningsfartyg. I 15 § ändras formuleringen kring passageraravgiften, då nuvarande formulering skapar otydlighet i förhållande till vad som fastslås i förordning (1997:1121) om farledsavgift. Istället förtydligas föreskriften rörande när passageraravgift tas ut för fartyg i inrikes och utrikes trafik. Därtill sker en förändring i 15 § från att endast bil och husvagn omfattas till att alla personfordon samt släp- och husvagnar ska anses som avgiftspliktiga motsvarande ett ton gods.

 

Remissen innehåller tre olika konsekvensutredningar som samtliga bedöms inom ramen för detta yttrande.

Yttrande över förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter (SJÖFS 2019:3 och SJÖFS 2019:4)

Förslaget avser dels nya föreskrifter om farledsavgift som ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter
(SJÖFS 2019:3) om farledsavgift, dels nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter som ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2019:4) med samma namn.

Förslaget innehåller följande:

1) Inflationsjustering av farledsavgift med 0,3 procent (baserat på Konsumentprisindex Konstant skatt, KPI-KS) från och med den 1 maj 2021.

2) Engångshöjning av farledsavgifterna med fyra procent för att från och med år 2021 fullt ut införa bonus-malus för miljörabatten.

3) Slopad rabatt för kryssningsfartygens turn around-anlöp.

4) Slopad fjärrzonsrabatt för fartyg i linjetrafik.

5) Ökning av lotsavgiften med 10 procent.

6) Mindre språkliga och redaktionella justeringar.

Utöver detta uppges att ett förtydligande införs i nuvarande 8 § (SJÖFS 2019:3) där en uppdelning i definition görs av kryssning respektive kryssningsfartyg. I 15 § ändras formuleringen kring passageraravgiften, då nuvarande formulering skapar otydlighet i förhållande till vad som fastslås i förordning (1997:1121) om farledsavgift. Istället förtydligas föreskriften rörande när passageraravgift tas ut för fartyg i inrikes och utrikes trafik. Därtill sker en förändring i 15 § från att endast bil och husvagn omfattas till att alla personfordon samt släp- och husvagnar ska anses som avgiftspliktiga motsvarande ett ton gods.

Remissen innehåller tre olika konsekvensutredningar som samtliga bedöms inom ramen för detta yttrande.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2019:X). Sjöfartsverket har för avsikt att genomföra en höjning av lotsavgifterna med cirka fem procent från gällande avgiftsnivåer i SJÖFS 2018:19. Det går även att utläsa att det föreslås ett förtydligande av beställningsrutinen kring genomfartslotsningar i Öresund.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ny avgiftsföreskrift avseende farledsavgifter

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om farledsavgifter (SJÖFS 2019:XX). Sjöfartsverket har för avsikt att genomföra en höjning av farledsavgifter med cirka två procent från gällande avgiftsnivåer i SJÖFS 2018:18 från och med den 1 januari 2020. Höjningen anges baseras på det tillgängliga utrymme som medges enligt verkets regleringsbrev och baseras på förändringen i Konsumentprisindex Konstant skatt (KPI-KS) mellan december 2017 och december 2018. Det föreslås vidare att rabatten för kryssningsfartygens turn around anlöp stegvis tas bort. Det föreslås också att en mindre förändring sker angående möjligheten att använda periodvisa farledsdeklarationer för bunkerfartyg så att rederiet efter avslutad månad redovisar samtliga genomförda anlöp under månaden. Remisen innehåller även en förändring avseende giltighetstid för miljöcertifikat, så att verifieringsdatumet kommer ligga till grund för beräkning av miljörabatt.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal och Södertälje kanal

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal (SJÖFS 2019:X). Det föreslås att det för trossföring utgår en avgift på 600 kr exklusive mervärdesskatt per sluss. Detta för fartyg som passerar Trollhätte och Södertälje kanal. Avgiften debiteras fartygets ägare, redare eller ombud i samband med debitering av lotsavgifter eller övriga avgifter för handelssjöfarten. Förslaget innebär en avgiftshöjning på 20 procent för Trollhätte kanal och för Södertälje kanal innebär det att en avgift införs.

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte kanal, Säffle kanal samt Södertälje kanal

Rubricerade ärende, diarienummer 19-03050, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Sjöfartsverkets farledsföreskrifter och föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Remissen innehåller förslag föreskrifter om farledsavgifter och föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Det föreslås en höjning av farledsavgifterna med cirka 1,9 procent och en höjning av lotsavgifterna med cirka 5 procent från gällande avgiftsnivåer. Höjningarna motsvarar en intäktsökning för Sjöfartsverket om cirka 20 respektive 25–30 miljoner per år. Det föreslås också att rabatten för kryssningsfartygens turn around anlöp[1] stegvis tas bort. Under 2019 uppgår rabatten till 50 procent jämfört med 70 procent under 2018.

[1] I det fall minst 90 procent av passagerarna som ankommer till svensk hamn debarkerar ett kryssningsfartyg i samband med avslutandet av en kryssning och byts ut mot nya passagerare som embarkerar fartyget och startar en kryssning i samma hamn.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJÖFS 2017:27) om farledsavgift

Förslaget avser ändring i föreskrifter (SJÖFS 2017:27) om farledsavgift och innebär att den nuvarande modellen för miljöincitament ändras så att det blir tre miljöparametrar istället för fem. De tre parametrarna ska, till skillnad från idag, också viktas olika. Parametrarna som föreslås är kväveoxider med viktning 50 procent, koldioxider med viktning 30 procent och svaveloxider och partiklar med viktning 20 procent. De parametrar som faller bort är ”vatten och avfall” samt ”kemikalier”.

En ändring föreslås dessutom i bestämmelserna för periodisk farledsdeklaration. Enligt nuvarande bestämmelse får rederier lämna in en periodisk farledsdeklaration över samtliga genomförda anlöp per månad, istället för att lämna en farledsdeklaration för varje enskilt anlöp. Den föreslagna ändringen avser förtydliganden om att det är passagerarfartyg som kan ansöka om sådan deklaration samt om vilka uppgifter som en ansökan ska innehålla.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal

Förslaget avser en justering av avgiftsnivåerna gällande trossföring[1] för handelsfartyg som går till Vänern. En höjning av avgiften föreslås från 900 kronor per sluss till 1 000 kronor per sluss.

[1] Hantering av fartygens trossar när de ankommer och lämnar kaj (Regelrådets egen notering).

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgifter

Regelrådet har inte kunnat behandla rubricerat ärende under den angivna svarstiden dessvärre på grund av felaktig intern hantering av remissen.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Det föreslås att lotsavgifterna höjs med cirka fem procent från gällande avgiftsnivåer i SJÖFS 2016:3, SJÖFS 2016:8 och SJÖFS 2017:6 från och med den 1 januari 2018.

Det anges i remissen att höjningen medför att tidigare remitterad föreskrift om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter ändras. Det anges även att i samband med förslaget sker en konsolidering av det tidigare remitterade förslaget med SJÖFS 2016:8 och SJÖFS 2017:7.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av lots- och farledsföreskrifterna

Förslaget innebär en generell höjning av farleds- och lotsavgifterna med åtta respektive fem procent samt en generell höjning med tre procent för de så kallade genomfartslotsningarna i Öresund.

Yttrande över Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter samt föreskrifter om farledsavgift

Sjöfartsverket föreslår att myndighetens föreskrifter (SJÖFS 2014:9) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter samt (SJÖFS 2014:8) om farledsavgifter upphör att gälla och ersätts med två nya föreskrifter. Genom de två nya föreskrifterna införs ett elektroniskt Maritime Single Window-system (MSW) i enlighet med direktiv 2010/65/EG om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstater och om upphävande av direktiv 2002/6/EG. Förändringen jämfört med de två tidigare föreskrifterna är bl.a. att avisering av behov av lots och beställning av lots samt inrapportering av deklaration för farledsavgift kommer att ske till Sjöfartsverket via MSW från den 5 oktober 2016.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Sjöfartsverket har tagit fram en ny avgiftsmodell som ska ersätta den nuvarande. Den föreslagna modellen för farledsavgift är konstruerad med ett minskat avgiftsuttag på gods och ett ökat avgiftsuttag på fartygsanlöp samt en beredskapsavgift. Förslaget anges innebära en omfattande renodling och förenkling av avgiftsmodellen, vilket innebär att en minskning av antalet undantag, särregler, avgiftsreduktioner och avgiftsbefrielser genomförs samtidigt som alla fartygstyper debiteras på samma sätt. Till exempel får lika stora fartyg därmed samma avgift och debiteras för lika många anlöp per månad oavsett fartygstyp. Istället för att ta ut avgift direkt proportionerligt mot fartygets bruttodräktighet delas fartygen in i dräktighetsklasser baserat på deras nettodräktighet. Förslaget innebär också bland annat att den miljödifferentiering som finns i nuvarande system med farledsavgifter och som medger rabatter till fartyg vars utsläpp av kväveoxider har reducerats till under sex gram/kilowattimme utvidgas till att omfatta fartygets hela miljöpåverkan. Förslaget innebär en höjning av lotsningsavgifterna med fem procent från den 1 januari 2017.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändrade föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

I remissen ingår förslag till ändring i Sjöfartverkets föreskrifter (SJÖFS 2014:9) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter.

Förslaget innebär en generell höjning av lotsavgifterna med fem procent från den 1 januari 2016.

 

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal (SJÖFS 2015:1)

Remissen innehåller förslag till ändringar av Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal (SJÖFS 2015:1) med innebörden att avgiften för trossföring av handelsfartyg höjs från 700 kr till 900 kr samt att avgiften för passage av två eller fler slussar med fritidsbåt höjs från 900 kr till 1 000 kr. Vidare föreslås ändringar av Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal (SJÖFS 2015:2). Vad gäller förslaget på ändringar i de senare föreskrifterna faller det utanför Regelrådets uppdrag då förslaget inte kommer att påverka företag. Detsamma gäller förslaget om ändringar av avgiften för passage av slussar med fritidsfartyg. Den del av remissen som är föremål för Regelrådets granskning är därmed förslaget om höjning av avgiften för trossföring av handelsfartyg.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift

Sjöfartsverket har tidigare remitterat ett förslag om ny avgiftsmodell, där bland annat villkoren för att få miljödifferentierad farledsavgift förändras samt där differentieringen avseende bränslets svavelinnehåll enligt förslaget tas bort. Med anledning härav har en översyn gjorts av föreskrifter (SJÖFS 2012:0) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift.

Förslaget reglerar hur fartygs kväveoxidutsläpp (NOx) ska mätas och beräknas och vad mätrapporten ska innehålla för att Sjöfartsverket efter granskning ska kunna utfärda ett NOx-certifikat som medför sänkta farledsavgifter. Förslaget reglerar också hur lämnade uppgifter ska kunna kontrolleras i efterhand under certifikatets giltighetstid på tre år.

De nya föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 januari 2015. Tidigare föreskrifter (SJÖFS 2009:12) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift upphör att gälla.

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter

Förslaget innebär ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift samt nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Syftet med förslaget är bl a att Sjöfartsverkets intäkter från farledsavgifterna ska variera mindre vid konjunkturella svängningar och att uppnå kostnadstäckning av lotsningsverksamheten. Vidare syftar ändringarna till att revidera miljödifferentiering med hänsyn till förändrade regler för svavelhalten i bränsle samt att föreskrifterna ska bli tydligare och mer transparenta för att förenkla och minska antalet tolkningsproblem. Den minskning av avgiftsbelastning med 45 miljoner kronor som varit utgångspunkt för förslaget fördelas, enligt remissen, genom utökning av varugrupper som ska betraktas som lågvärdiga (18 miljoner kronor), generell minskning av avgiftsnivån (20 miljoner kronor) och ökning av miljödifferentieringen (5-10 miljoner kronor).

Den föreslagna avgiftskonstruktionen innebär att en bruttobaserad avgift tas ut för maximalt tre anlöp för lastfartyg och fem anlöp för passagerarfartyg med en sjunkande avgift för lastfartygen samt att godsavgiften sänks från nuvarande 2,75 kronor per ton till 2,00 kronor per ton

Alla nyheter