Förslag till ändring i skollag (2010:800) och skolförordning (2011:185)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.1-2020:495, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

skolförordning