Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1-12300/2020, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

blodverksamhet