Yttrande över förslag till föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring

Förslaget innebär att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:10 om förebyggande av och behandling vid undernäring ersätts av en ny författning. Enligt förslaget införs det nu krav på rutiner för att bedöma risk för undernäring. I nuvarande föreskrifter framgår att socialnämnden och den som beslutar om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-fore-byggande-av-och-behandling-vid-undernaring/

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS. Förslaget innebär i huvudsak följande – Den som bedriver verksamheten ska fastställa rutiner för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten. Verksamheterna ska, som en del av det fortlöpande arbetet med riskanalyser, bedöma vilka risker för smitta och smittspridning... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-smittforebyggande-atgarder-i-vissa-verksamheter-enligt-sol-och-lss/

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om våld i nära relationer

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om våld i nära relationer. Föreskrifterna ska tillämpas av socialnämnder och vårdgivare i deras arbete med våld i nära relationer. Föreskrifterna innehåller de rutiner som socialnämnder och vårdgivare ska följa för att upptäcka våldsutsatta och barn som har bevittnat våld. I vårdgivare inbegrips även tandläkare. Förslagsställaren planerar att fatta beslut om föreskrifterna under våren... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-socialstyrelsens-forslag-till-foreskrifter-om-vald-i-nara-relationer-2/

Alla nyheter