Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:59) om tävling med hästdjur

Rubricerat ärende, ert dnr 36-3507/12, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.