Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedels¬förmåns-verkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.