Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd med anledning av TLV:s nya verksamhetssystem

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.