Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, kursplaner, m.m.

Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, kursplaner, m.m. Rubricerade ärende, ert diarienummer TSV 2010-2557, har remitterats till Regelrådet. På grund av begränsade resurser saknar tyvärr Regelrådet möjlighet att yttra sig i detta ärende.