Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:4) om enskilt godkännande

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.