Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafiksystemet

Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafiksystemet Rubricerade ärende, diarienummer TSV 2011-2301 har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.