Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:70) om ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.