Förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar, m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSV 2009-15441, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Taggar:

motorcyklar