Förslag till ändringar i föreskrifter (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag