Förslag till ändringar i föreskrifter om betaltjänster, elektroniska pengar och bostadskrediter

Rubricerade ärende, diarienummer 18-19223, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.