Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong

Rubricerat ärende, diarienummer M2018/00441/R, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har förslagsställarens utrymme att självständigt utforma sitt författningsförslag varit begränsat i förhållande till Europeiska kommissionens genomförandebeslut[1]. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnad författning. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i ärendet.

[1] Kommissionens genomförandebeslut 2014/687/EU av den 26 september 2014 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.