Förslag till ändringar i marknadsplatsföreskrifterna

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18-18516, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.