Förslag till ändringar i vägtrafikdataförordningen (2019:382) om förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Rubricerade ärende, ert diarienummer I2020/02137/TM, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.